Obsah
  Add a header to begin generating the table of contents

  Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú podmienky jednotlivých kúpnych zmlúv, na základe ktorých je spoločnosťou AJAS Corporation, s.r.o., so sídlom Banská Belá 399, 96615 , IČO: 53484169, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 40277/S (ďalej len „Spoločnosť ” alebo „Predajca“) dodávaný tovar alebo služby a tým aj práva a povinnosti príslušného odberateľa (kupujúceho) voči Spoločnosti.

  Kúpna zmluva na dodanie tovaru je uzatvorená AJAS Corporation, s.r.o., so sídlom Banská Belá 399, 96615 , IČO: 53484169, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 40277/S, ako predávajúceho a odberateľom (kupujúcim) (ďalej len “Odberateľ ” alebo „Kupujúci“), ktorý nie je spotrebiteľom. Produkty a služby prezentované na webovej stránke predajcu slúžia výhradne na podnikateľské účely, preto kupujúci súhlasom s obchodnými podmienkami vyhlasuje, že nákup realizuje za týmto účelom ako fyzická alebo právnická osoba. Tieto všeobecné obchodné podmienky vzťahujú len na kupujúcich, ktorí nie sú spotrebitelia a teda pri uzatváraní zmluvy vystupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

  1. Rozsah platnosti

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre dodávku tovaru Spoločnosťou podnikateľským subjektom a iným obchodným partnerom, ktorí nie sú spotrebiteľmi v zmysle § 419 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“).
  2. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa použijú vždy v znení platnom a účinnom k okamihu uzatvorenia príslušnej kúpnej zmluvy, a to pre všetky práva a povinnosti vyplývajúce z danej kúpnej zmluvy uzatvárané Spoločnosťou a príslušným odberateľom. 
  3. V prípade rozporov medzi vyššie uvedenými obchodnými podmienkami platí nasledujúce poradie:
  4. a) Zmluva;
  5. b) Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “Podmienky”);
  6. c) Príslušné právne predpisy (iba ak sa od nich nemožno dohodou strán odchýliť)

  2. Predmet zmluvy/uzatvorenie zmluvy

  1. Spoločnosť dodá tovar podľa aktuálnej ponuky, v súlade s podmienkami vyplývajúcimi z dohodnutej kúpnej zmluvy a z týchto Podmienok a to po akceptovaní objednávky z jej strany (uzatvorenie kúpnej zmluvy). Spoločnosť zabezpečuje dodávku tovaru len na území Českej republiky a Slovenskej republiky, ibaže je v konkrétnom prípade medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.
  2. Kúpna zmluva, ktorej predmetom bude dodávka objednaného tovaru Spoločnosťou Odberateľovi, bude za podmienok stanovených v týchto Podmienkach uzatvorená na základe skutočnosti uvedených Odberateľom v rámci jeho objednávky a v súladu s nimi.
  3. Príslušná kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu, keď potvrdenie objednávky Spoločnosťou dôjde Odberateľovi. Za potvrdenie objednávky sa tiež považuje doručenie objednaného tovaru Spoločnosťou Odberateľovi. Spoločnosť je oprávnená odmietnuť akúkoľvek objednávku bez uvedenia dôvodu. V zmysle tohto odseku sa teda neuplatní ustanovenie § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníka.
  4. Ak by Spoločnosť dodatočne zistila, že v údajoch o tovare, cene alebo termínu dodávky uvedených v objednávke či v potvrdení objednávky bola chyba či nepresnosť, bude o tom Spoločnosť obratom informovať Odberateľa s výzvou o potvrdenie objednávky. Ak Odberateľ Spoločnosti objednávku nepotvrdí v lehote určenej Spoločnosťou, inak bez zbytočného odkladu po doručení danej výzvy, bude daná objednávka považovaná za zrušenú ku dňu uplynutia lehoty na potvrdenie objednávky. Už zaplatené platby Spoločnosť vráti Odberateľovi v lehote 14 dní po bezvýslednom uplynutí lehoty na potvrdenie objednávky a to na bankový účet Odberateľa oznámený Spoločnosti aspoň 5 pracovných dní pred splatnosťou. 
  5. Priebeh objednávky v online obchode. V online obchodoch (internetové stránky www.admakers.sk).Spoločnosti je možné urobiť objednávku nasledujúcim spôsobom:
   1. a) Vložite tovar do košíka
   2. b) Zadáte svoje dodacie a platobné údaje alebo načítate svoje uložené data
   3. c) Overite si správnosť svojich dat.
   4. d) Kliknete na objednávacie tlačidlo
  6. Záväznú objednávku urobí Odberateľ, ak v objednávacom online systéme Spoločnosti vykoná všetky úkony podľa pokynov stanovených Spoločnosťou, zadá všetky požadované údaje a objednávku potvrdí potvrdzovacím tlačidlom (klikne na objednávacie tlačidlo).
  7. Odberateľ odoslaním objednávky alebo záväzným potvrdením objednávky v objednávacom online systéme Spoločnosti prehlasuje, že sa podrobne oboznámil s týmito Podmienkami a že mu tiež boli dostatočným spôsobom oznámené nasledujúce skutočnosti:
   • označenie tovaru a popis ich hlavných vlastností,
   • cena tovaru alebo služby, prípadne spôsob ich výpočtu vrátane daní a poplatkov,
   • spôsob platby a spôsob dodania, vrátane nákladov na dodanie tovaru,
   • údaje o právach vznikajúcich z chybného plnenia podmienky uplatňovania týchto práv,
   • údaje o funkčnosti digitálneho obsahu, vrátane technických ochranných opatrení,
   • práva k použitiu dodaných grafických, fotografických či iných multimediálnych podkladov k použitiu v reklame, propagácii a tlači
   • údaj o možnosti Odberateľa v prípade sťažností, obracať sa na Spoločnosť formou doporučeného dopisu, telefonicky alebo e-mailom (údaje sú uvedené na www.admakers.sk ) a na orgány dohľadu alebo štátneho dozoru, ktorými sú predovšetkým Slovenská obchodná inšpekcia a príslušný živnostenský úrad.
  8. Dodanie tovaru alebo služby zo strany Spoločnosti je uskutočnené dňom dodania tovaru Odberateľovi, resp. vykonaním objednanej služby. V prípade objednávky urobenej Odberateľom prostredníctvom siete internet (online obchod), potvrdí Spoločnosť prijatie objednávky bezodkladne elektronicky, pričom kúpna zmluva či zmluva na dodanie služieb je uzatvorená dňom elektronického potvrdenia objednávky či okamihom dodania tovaru Odberateľovi. Spoločnosť je oprávnená odmietnuť ktorúkoľvek objednávku bez uvedenia dôvodu.

  9. Objednávka Odberateľa je Spoločnosťou archivovaná a to po dobu určenú Spoločnosťou. Ak Odberateľ stratí podklady k svojej objednávke, je oprávnený obrátiť sa na Spoločnosť, a to e-mailom / telefónom, so žiadosťou o dodanie kópií údajov príslušnej objednávky.
  10. V prípade zvláštnych (akčných / obmedzených) ponúk určitého tovaru, tj. ponúk, ktoré sa líšia od bežného katalógu Spoločnosti, budú presné podmienky danej zvláštnej ponuky, vrátane časovej platnosti a množstvového obmedzenia danej ponuky, k dispozícii na internetovej stránke online obchodu Spoločnosti. Spoločnosť si výslovne vyhradzuje právo zrušiť akúkoľvek zvláštnu ponuku bez uvedenia dôvodu a s okamžitou platnosťou. Odberateľ si je vedomý skutočnosti, že všetky špeciálne ponuky sú množstvom obmedzené a platia len do vypredania zásob predmetného tovaru.
  11. Odberateľ pri uzatváraní kúpnej zmluvy súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. Náklady vzniknuté Odberateľovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Odberateľ sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby, ktorú hradí svojmu poskytovateľovi telefonických a dátových služieb.
  12. Ustanovenie týchto podmienok sa uplatňuje aj na objednávky urobené prostredníctvom elektronickej alebo bežnej pošty. Predchádzajúca veta neplatí pre ustanovenia, ktoré sa výslovne a logicky vzťahujú len na objednávky realizované prostredníctvom rozhrania online obchodu. 

  3. Spôsoby platieb a platobné podmienky

  1. Odberateľ môže uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar alebo služby nasledovne: na základe zálohovej faktúry pred dodaním tovaru; na základe faktúry (daňového dokladu) po prevzatí tovaru, na dobierku (hotovostná platba proti odovzdaniu tovaru) alebo prostredníctvom online platby na webe predajcu.
  2. Spoločnosť je oprávnená kedykoľvek požadovať, najmä v prípade kedy to bude považovať s ohľadom na okolnosti prípadu za vhodné, že tovar odošle / odovzdá Odberateľovi iba naproti uhradeniu kúpnej ceny na základe zálohovej faktúry pred dodaním tovaru. Na túto skutočnosť Spoločnosť Odberateľa vždy vopred upozorní.
  3. Platba na faktúru po odovzdaní tovaru Odberateľovi. V prípade platby na faktúru je Odberateľ povinný uhradiť kúpnu cenu dodávaného tovaru alebo služby v lehote stanovenej v príslušnej faktúre vystavenej Spoločnosťou, a to po dodaní tovaru. Možnosť platby na faktúru po odovzdaní tovaru Odberateľovi môže Spoločnosť podmieniť predchádzajúcim uzatvorením písomnej rámcovej kúpnej zmluvy, prípadne aj inými podmienkami, a teda na tento spôsob platby nevzniká Odberateľovi bez ďalšieho nárok.
  4. Platba na zálohovú faktúru pred dodaním tovaru(po potvrdení objednávky). V prípade platby na zálohovú faktúru je Odberateľ povinný uhradiť kúpnu cenu dodaného tovaru alebo služby v lehote stanovenej v danej faktúre, vystavenej a splatnej pred dodávkou objednaného tovaru. Konečná faktúra bude vystavená a doručená Odberateľovi bezodkladne po odovzdaní tovaru.
  5. Platba na dobierku.V prípade dodávky na dobierku (doručenia tovaru oproti hotovostnej úhrade kúpnej ceny) je Odberateľ povinný uhradiť sumu dobierky (kúpnu cenu) v hotovosti doručovateľovi pri prevzatí zásielky (tovaru).
  6. Online platba. V prípade výberu tejto platobnej metódy bude Odberateľ postupovať podľa pokynov na obrazovke.
  7. Platba platobnou kartou. V prípade výberu tejto platobnej metódy bude Odberateľ postupovať podľa pokynov na obrazovke.

  4. Právo na zrušenie objednávky/odstúpenie/ poučenie o možnosti odstúpenia

  1. Odberateľ je oprávnený svoju objednávku odvolať (zrušiť), a to buď doporučeným listom či e-mailom a to do okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy podľa týchto Podmienok.
  2. Spoločnosť je oprávnená od uzatvorenej kúpnej zmluvy okrem prípadov ustanovených v týchto Podmienkach a ďalej prípadov stanovených príslušnými právnymi predpismi, odstúpiť bez uvedenia dôvodu do okamihu dodania tovaru Odberateľovi. V takom prípade sa ruší kúpna zmluva ex tunc.
  3. Odberateľ i Spoločnosť sú oprávnení od kúpnej zmluvy odstúpiť podľa ustanovenia § 2001 a násl. Občianskeho zákonníka.
  4. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musí odstupujúca strana o jeho využití informovať druhú stranu pomocou kontaktných údajov uvedených na internetových stránkach www.admakers.sk  alebo v objednávke a to formou jednostranného právneho konania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo e-mailom). 
  5. Následky odstúpenia. V prípade účinného odstúpenia od zmluvy sú si strany povinné navzájom vrátiť  poskytnuté plnenia. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je Odberateľ povinný bez zbytočného odkladu zaslať tovar späť Spoločnosti. Odberateľ zašle tovar na adresu určenú pre príjem zásielok: AJAS Corporation s.r.o., Banská Belá 399, 96615 Banská Belá. Odberateľ tiež môže tovar osobne odovzdať na uvedenej adrese, avšak iba po predchádzajúcej telefonickej dohode s predávajúcim. Odberateľ zodpovedá Spoločnosti za všetku škodu spôsobenú porušením vyššie uvedených ustanovení.
  6. Na vrátenie platieb Spoločnosť využíva bankový prevod na Odberateľom uvedený bankový účet. Odberateľ znáša všetky priame náklady spojené s vrátením tovaru a nemá nárok na akúkoľvek ich náhradu.
  7. Odberateľ zodpovedá v prípade zrušenia kúpnej zmluvy za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním a Spoločnosť je oprávnená pri takomto znížení hodnoty tovaru krátiť výšku vysporiadané kúpnej ceny.

  5. Chýbajúca disponibilita objednaného tovaru alebo služby

  Ak Spoločnosť po obdržaní objednávky zistí, že objednaný tovar alebo služba už nie sú u Spoločnosti k dispozícii, je Spoločnosť oprávnená ponúknuť Odberateľovi porovnateľný tovar alebo službu v porovnateľnej kvalite a cene alebo iný alternatívny produkt či službu. Objednávka takéhoto tovaru či služby Odberateľom sa riadi ustanoveniami týchto Podmienok.

  6. Dodávka

  1. Dodávka tovaru Spoločnosťou na základe objednávky Odberateľa uvedeného v ods. 1.1 týchto Podmienok sa uskutočňuje na jeho náklady. Za dodanie tovaru Odberateľovi podľa ods. 1.1 týchto Podmienok bude odberateľovi účtovaný poplatok, ktorého výška závisí na type, povahe a množstve objednaného tovaru. Cena za dodanie tovaru je závislá predovšetkým na jeho hmotnosti, pričom aktuálne ceny dopravy sú uvedené na stránkach Spoločnosti www.admakers.sk/nakup-a-doprava/ alebo sú Kupujúcemu k dispozícii v internetovom obchode Spoločnosti v sekcii „Pokladňa“ po pridaní položiek do nákupného košíka. Spoločnosť si vyhradzuje právo v konkrétnom prípade s ohľadom na rozsah a parametre dodávky stanoviť individuálnu cenu dodávky, pričom o tejto požiadavke bude Odberateľ bezodkladne informovaný.
  2. Spoločnosť dodá tovar Odberateľovi bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, ibaže je pre realizáciu dodávky tovaru Spoločnosťou vyžadovaná predchádzajúca úhrada kúpnej ceny. Tovar je spravidla dodaný do dvoch, až piatich pracovných dní s výnimkou prípadov kedy to neumožňujú skladové zásoby Spoločnosti. Spoločnosť je oprávnená termín dodania tovaru stanoviť odlišne, pričom je povinná o tejto skutočnosti, rovnako ako o prípadnom omeškaní s dodávkou tovaru, Odberateľa informovať. Spoločnosť je oprávnená tovar dodať aj pred prípadným dohodnutým termínom dodania. Odberateľ je povinný dodaný tovar prevziať. Odberateľ a Spoločnosť spolu výslovne zjednávajú, že Spoločnosť nezodpovedá Odberateľovi za akúkoľvek škodu spôsobenú neskorším dodaním tovaru či skutočnosťou, kedy tovar nebude možné z akýchkoľvek dôvodov vôbec dodať. Predchádzajúca veta sa uplatňuje aj na prípadný ušlý zisk.
  3. V prípade, že je tovar označený ako „Dostupné na objednávku“ alebo „Skladom u dodávateľa“ na webovej stránke spoločnosti a Odberateľ vykoná objednávku takéhoto tovaru, bude Spoločnosťou bezodkladne informovaný o predpokladanom termíne dodania tovaru Odberateľovi. Lehota dodania takéhoto tovaru sa môže líšiť v závislosti na skutočnej skladovej dostupnosti daného produktu u dodávateľa Spoločnosti.  Odberateľ má v taktomto prípade možnosť, po oboznámení sa so skutočnou dobou dodania, objednávku bezodplatne zrušiť bez akýchkoľvek nárokov na plnenie či ušlý zisk oboch zmluvných strán.  
  4. Tovar sa považuje za dodaný v okamihu prevzatia Odberateľom.
  5. Nebezpečenstvo škody na veci prechádza na Odberateľa okamihom prevzatia tovaru.

  7. Cena a splatnosť

  1. Platný cenník tovarov a služieb Spoločnosti bude vždy k nahliadnutiu na internetovej stránke Spoločnosti. Spoločnosť sa zaväzuje, že bude Odberateľa informovať o aktuálnej cene objednaného tovaru či služby v nadväznosti na doručenie objednávky, pričom v prípade, že sa aktuálna cena bude líšiť od zverejnenej ceny, môže dôjsť k uzavretiu kúpnej zmluvy až po potvrdení čiastky kúpnej ceny zo strany Odberateľa.
  2. V prípade objednávky prostredníctvom online obchodu Spoločnosti je vždy záväzná kúpna cena uvedená na príslušnom tovare. Cena takto uvedená v online obchode www.admakers.sk je cenou tovaru, ktorý zahŕňa všetky dane a zákonom stanovené poplatky, nie však čiastku účtovanú za dopravu podľa čl. 6 týchto Podmienok.
  3. V prípade predaja tovaru na územie Českej republiky, je fakturovaná suma za dodaný tovar a prepravné služby stanovená v CZK, pokiaľ sa Odberateľ sa Spoločnosťou v individuálnom prípade nedohodne inak, a to podľa aktuálneho devízového kurzu CZK / EUR, stanoveného Spoločnosťou.
  4. Faktúry vystavené Spoločnosťou sú splatné do 14-tich dní od dátumu vystavenia faktúry, pokiaľ nie je Spoločnosťou dohodnuté alebo stanovené inak, alebo je vykonaná platba formou dobierky.
  5. V prípade omeškania Odberateľa s úhradou kúpnej ceny je Spoločnosť oprávnená požadovať úhradu zmluvnej pokuty vo výške 5% z kúpnej ceny dodávaného tovaru, ak nie je v samostatnej písomnej zmluve, uzatvorenej medzi Spoločnosťou a Odberateľom stanovené inak. Uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Spoločnosti na náhradu vzniknutej škody, ktorá sa hradí v plnej výške vedľa zmluvnej pokuty. 

  8. Výhrada vlastníctva

  Spoločnosť si vyhradzuje vlastníctvo k všetkým tovarom, ktoré dodá Odberateľovi až do zaplatenia celkovej kúpnej ceny dodaného tovaru, tj. vlastnícke právo k tovaru dodávaného Spoločnosťou prechádza na Odberateľa vždy najskôr ku dňu uhradenia kúpnej ceny. Odberateľ je oprávnený používať tovar na účel, na ktorý je určený už po jeho prevzatí, do doby nadobudnutia vlastníckeho práva však nie je oprávnený tovar odcudziť či ho akokoľvek právne zaťažiť a je povinný s ním zaobchádzať so starostlivosťou riadneho hospodára, tak aby nedošlo k jeho poškodeniu či zníženiu hodnoty.

  9. Zodpovednosť za vady tovaru a záruka za akosť

  1. Spoločnosť sa zaväzuje odovzdať Odberateľovi tovar v dohodnutom množstve, kvalite a prevedení. Ak nie sú akosť a prevedenie dojednané, dodá Spoločnosť tovar v akosti a prevedení vhodnom pre účel zjavný zo zmluvy; inak pre účel obvyklý. Ak nemá v čase odovzdania Odberateľovi tovar vlastnosti uvedené v tomto odseku vyššie, vznikajú Odberateľovi ďalej špecifikované práva z chybného plnenia.
  2. Odberateľ berie na vedomie, že je povinný dodaný tovar podľa možnosti prehliadnuť čo najskôr po prevzatí a presvedčiť sa tak o jeho vlastnostiach a množstve, pričom ak zistí akúkoľvek vadu dodaného tovaru, je povinný túto vadu bez zbytočného odkladu Spoločnosti oznámiť. Ak Odberateľ neoznámi prípadnú vadu bez zbytočného odkladu potom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosť zistiť, nemusí mu byť právo z chybného plnenia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka priznané. To isté platí pre skryté vady. Ak Odberateľ neoznámi vadu tovaru včas, stráca ďalej právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktoré by mu inak podľa ďalej uvedených dojednaní patrilo.
  3. V prípade, že Odberateľovi vzniknú práva z chybného plnenia, a také vadné plnenie je podstatným porušením kúpnej zmluvy, môže sa domáhať:
  • odstránenia chyby dodaním nového tovaru bez vady alebo dodania chýbajúceho tovaru,
  • primeranej zľavy z kúpnej ceny, alebo
  • odstúpenia od zmluvy.
  1. Odberateľ v prípade podstatného porušenia kúpnej zmluvy oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po jej oznámení. Vykonanú voľbu Odberateľ nemôže zmeniť bez súhlasu Spoločnosti. Ak si Odberateľ svoje právo včas nezvolí, má právo podľa nasledujúceho ods. 9.5.
  2. Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má Odberateľ právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo na odstránenie chyby dodaním nového tovaru bez vady alebo dodanie chýbajúceho tovaru. Dokiaľ Odberateľ neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže Spoločnosť dodať to, čo chýba alebo odstrániť právne vadu. Iné vady môže Spoločnosť odstrániť dodaním nového tovaru. Ak Spoločnosť vadu neodstráni dodaním nového alebo chýbajúceho tovaru včas alebo takto odmietne vadu odstrániť, môže Odberateľ požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže Odberateľ zmeniť bez súhlasu Spoločnosti.
  3. V prípade, že Spoločnosť poskytuje na daný tovar Odberateľovi záruku za akosť, bude táto skutočnosť, vrátane dĺžky záručnej doby, uvedená v záručnom liste vydanom Spoločnosťou Odberateľovi. Pre odstránenie pochybností sa konštatuje, že prípadné uvedenie záruky za akosť na obale tovaru či v dokumentácii dodávanej s tovarom (okrem záručného listu vydaného Spoločnosťou Odberateľovi), prípadne v inom dokumente, ktorý sa ku kúpe predmetného tovaru bude vzťahovať, sa uplatní len na kupujúcich spotrebiteľov.

  10. Náhrada majetkovej ujmy

  1. Spoločnosť a Odberateľ sa dohodli, že obaja zodpovedajú v prípadoch porušenia svojich zmluvných či zákonných povinností za vznik majetkovej ujmy podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka (ust. § 2894 a násl.).
  2. Spoločnosť výslovne prehlasuje, že pri uzatváraní kúpnej zmluvy s Odberateľom nepredpokladá, že by majetková ujma spôsobená v súvislosti s porušením zmluvných či zákonných povinností mohla danému Odberateľovi prevýšiť kúpnu cenu daného tovaru. Spoločnosť s Odberateľom zjednávajú, že Spoločnosť za škodu spôsobenú Odberateľovi zodpovedá len do výšky plynúcej z predchádzajúcej vety, ak nie je v týchto Podmienkach stanovené inak.
  3. Je dohodnuté, že v prípade straty dát, Spoločnosť nezodpovedá za vzniknutú majetkovú ujmu, preto je Odberateľovi odporúčané súbory dát pravidelne zálohovať.

  11. Ochrana osobných údajov

  Spoločnosť týmto upozorňuje Odberateľa, že všetky jeho osobné údaje, ktoré odovzdal Spoločnosti, vrátane adresy, sú pre rýchle a bezchybné spracovanie uložené v databáze Spoločnosti. Spracovanie poskytnutých dát prebieha v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov. Odberateľ registráciou do e-shopu Spoločnosti či vykonaním objednávky udeľuje Spoločnosti súhlas s využitím všetkých odovzdaných údajov Odberateľa na spracovanie za účelom realizácie objednávky a ďalej na marketingové účely Spoločnosti, a to najmä na ponúkanie služieb a produktov Spoločnosti, zasielanie informácií o činnosti Spoločnosti a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail) v zmysle Európskeho nariadenia 2016/679 (GDPR) a zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, na obdobie do odvolania tohto súhlasu. Odberateľ je oprávnený kedykoľvek Spoločnosti písomne ​​oznámiť, že s použitím svojich kontaktných údajov Spoločnosťou podľa týchto Podmienok nesúhlasí, a to písomným oznámením zaslaným na adresu sídla Spoločnosti prostredníctvom doporučenej pošty alebo emailom. V prípade objednávky tovaru prostredníctvom online obchodu Spoločnosti, nebude Spoločnosť pri neaktivovanom pole „užívanie dát“ oprávnená dané kontaktné údaje využívať. Spracovaním vyššie uvedených osobných údajov môže Spoločnosť poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa (doručovateľa tovaru a ďalších, s ktorými bude Odberateľ oboznámený).

  Odberateľ berie na vedomie, že súhlas na spracovanie osobných údajov k vyššie uvedeným účelom je dobrovoľný a môže byť vzatý kedykoľvek späť resp. môže Spoločnosti oznámiť svoj nesúhlas s určitým spracovaním osobných údajov. V takom prípade však môže byť negatívne ovplyvnená realizácia objednávky.

  Odberateľ má právo na úpravu osobných a kontaktných údajov v databáze Spoločnosti, a to elektronicky zaslaním e-mailu na info@admakers.sk 

  Pokiaľ Odberateľ zistí alebo sa bude domnievať, že Spoločnosť alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Odberateľa alebo je v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať Spoločnosť alebo spracovateľa o vysvetlenie alebo požadovať, aby tieto subjekty takto vzniknutý stav odstránili. Predovšetkým sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.

  12. Voľba práva

  1. Kúpna zmluva medzi Spoločnosťou a Odberateľom sa riadi ustanoveniami zák. č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení.
  2. Právne vzťahy medzi Spoločnosťou a Odberateľom pri dodávke tovarov a služieb sa riadia právom Slovenskej republiky. V prípade sporu, ktorý sa nepodarí vyriešiť zmierom Spoločnosť a Odberateľ dojednávajú príslušnosť Slovenských súdov.

  13. Program "Overené zákazníkmi"

  Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

  14. Záverečné ustanovenia

  1. Odberateľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu Spoločnosti započítať voči pohľadávkam Spoločnosti vyplývajúcich z dodávky tovaru akékoľvek svojej pohľadávky.
  2. Ak je akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok (kúpnej zmluvy) neplatné alebo nevymáhateľné alebo sa takým stane, nebude to mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť jeho ďalších ustanovení, ak je možné toto ustanovenie oddeliť od týchto Podmienok (kúpnej zmluvy) ako celku. Zmluvné strany vyvinú všetko úsilie s cieľom nahradiť takéto ustanovenie novým, ktoré bude svojím obsahom a účinkom čo najviac podobné neplatnému alebo nevymáhateľnému ustanoveniu, a to v lehote 30 dní odo dňa, kedy sa príslušné ustanovenie týchto Podmienok (kúpnej zmluvy) stalo neplatným, odporovateľným alebo nevymáhateľným alebo keď sa o tom zmluvná strana dozvedela a informovala druhú zmluvnú stranu, podľa toho, čo nastane skôr.
  3. Spoločnosť je oprávnená tieto Podmienky jednostranne kedykoľvek zmeniť, pričom zmena týchto Podmienok je účinná ku dňu jej vyhlásenia, iba ak bude stanovené inak.

  Dostupné na objednávku

  Tovar je dostupný na objednávku u nášho dodávateľa. O predpokladanom termíne dodania Vás budeme informovať čo najskôr, ako obdržíme Vašu objednávku. V prípade, že Vám termín dodania nebude vyhovovať môžete objednávku samozrejme bezplatne zrušiť. 

  Na sklade

  Tovar je dostupný na našom sklade v určitom množstve. V prípade, že objednáte väčšie množstvo ako máme skladom, budeme Vás čo možno najskôr informovať o termíne a možnostiach dodania (prípadne objednávku rozdelíme) 

  Nedostupné

  Tovar žiaľ momentálne nie je možné objednať pre jeho aktuálnu nedostupnosť.